Obsah výstavy

 1. Slovo úvodem
 2. Vývoj písemnictví v Litvě před Skorinou
 3. Základní údaje ze Skorinova života
 4. Skorina a Čechy. Okolnosti pražského vydání Bible ruské
 5. Skorina a Čechy. Umělecké kvality Bible ruské
 6. Moucha na Skorinově renesančním portrétu
 7. Skorina a Litva. Malá cestovní knížka - Skutky a dopisy apoštolů
 8. Skorina a Čechy. Královský zahradník
 9. Skorinova přítomnost v současných Čechách
 10. Skorina v současné Litvě a Bělorusku
 11. Materiály použité pro výstavu

Doprovodné akce

Jiří Altmann: Dřevořezy
Přednáška  a komentovaná prohlídka výstavy
František Skorina: Mistr svobodného umění (film)

Portrét Františka Skoriny (prezentace nové knihy prof. Ilji Lemeškina)

František Skorina (1470-1552)

Renesanční intelektuál mezi Prahou a Vilniusem

Jeho život i tvorba znamenají ve Velkoknížectví litevském nástup renesance a humanismu. Ve Skorinově osobnosti vidíme zároveň zakladatele knihtisku ve Velkoknížectví litevském, překladatele Písma svatého, pedagoga vedeného humanistickými aspiracemi, nesmírně talentovaného tvůrce liturgické poezie, spisovatele, nadaného lékaře a vědce. Zvláštní pouto má k Českému království a jagellonské Praze, kde ruténský intelektuál praktikoval medicínu, překládal a redigoval Písmo svaté, vydával knihy, pak působil jako první královský zahradník na pražském dvoře Ferdinanda I.

Jeho osobnost se snaží přiblížit i tato výstava, která vznikla na základě kolektivní monografie Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai - 500 (Vilnius, 2017). Doprovodné texty výstavy, ve stručnosti navazující na dílčí kapitoly zmíněné knihy, vytvořili badatelé z Litvy (Rima Cicėnienė, Sigitas Narbutas, Daiva Narbutienė, Sergejus Temčinas), z Čech (Ilja Lemeškin, Petr Voit) a z Běloruska (Aljaksandr Hruša). Aktualizovaná česká verze výstavy rovněž navazuje na publikace: Илья Лемешкин. Портрет Франциска Скорины = Pranciškaus Skorinos portretas = Portrait de Francisk Skorina : Еn commémorant le 550e anniversaire de sa naissance (1470-2020). Vilnius-Prague: Institut national de langue lituanienne; Cercle linguistique de Prague, 2020. Českou adaptaci výstavy připravili I. Lemeškin a P. Voit. Pro potřeby projektu výstavu poskytly Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna a Knihovna Vrublevských Litevské akademie věd.