Slovinsko / Slovenia

Slovinsko (ve slovinštině Slovenija) je malá země na pomezí střední a jižní Evropy. Do roku 1991 bylo součástí federace Jugoslávie jako její nejzápadnější a nejbohatší stát. Sousedí s Itálií, Rakouskem, Maďarskem a Chorvatskem. Země je geograficky velmi rozmanitá, ve Slovinsku najdete vysoké hory, nižší pahorkatiny, viniční oblasti a krasové jevy i mořské pobřeží. Slovinské pobřeží měří jen 43 kilometrů, ale ukrývá několik krásných městeček i přírodní rezervace. Slovinsko bylo do roku 1918 součástí Rakouska-Uherska, patřili jsme tedy do jednoho státu. Mluvíme podobným jazykem a při troše snahy slovinštině porozumíte. Slovinské hlavní město je Lublaň, které nás spojuje zejména architekturou. Za řadou místních staveb stojí čeští architekti a naopak slovinský architekt Jože Plečnik, který ovlivnil podobu Lublaně nejvíce, proměnil také náš Pražský hrad a vystavěl kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze.  Slovinská nejnavštěvovanější místa jsou jezero Bled, jeskyně Postojna a hlavní město Lublaň. Slovinsko oplývá nádhernými horami, nejoblíbenější jsou Julské Alpy na západě země, kde se rozkládá Triglavský národní park s nejvyšší horou Slovinska Triglav (2864 m). V Kamnicko-Savinjských Alpách zase stojí Česká chata, kterou tu kdysi vystavěl Svaz českých turistů. Slovinsko není jen zemí vysokých hor, ale najdete tu vynikající vinařské oblasti a unikátní gastronomii, která je rozmanitá napříč celým Slovinskem. Unikátem jsou lokální produkty jako sýry, pršut, sušené klobásy apod., které koupíte na turistických farmách. Je také čtvrtou nejlesnatější zemí Evropy a hostí velkou populaci medvěda hnědého. Žijí zde také kamzíci, rysi či vlci. Slovinsko ukrývá také velké podzemní bohatství, rozsáhlou oblast jménem Kras s nespočtem jeskyní i krasovým Cerknickým jezerem. Podloží ukrývá i termální prameny a Slovinsko je proto i zemí termálních lázní.

Slovenia (Slovenia in Slovenian) is a small country on the border between Central and Southern Europe. Until 1991 it was part of the federation of Yugoslavia as its westernmost and richest state. It is bordered by Italy, Austria, Hungary and Croatia. The country is geographically very diverse, in Slovenia you will find high mountains, lower hills, vineyard areas and karst phenomena as well as the sea coast. Slovenia's coastline is only 43 kilometres long, but hides several beautiful towns and nature reserves. Slovenia was part of the Austro-Hungarian Empire until 1918, so we belonged to one state. We speak a similar language and with a little effort you can understand Slovenian. Slovenia's capital is Ljubljana, which connects us mainly through architecture. Many of the local buildings are by Czech architects and, in turn, the Slovenian architect Jože Plečnik, who influenced the appearance of Ljubljana the most, also transformed our Prague Castle and built the church on Jiřího z Poděbrad Square in Prague. Slovenia's most visited places are Lake Bled, the Postojna Cave and the capital Ljubljana. Slovenia abounds in beautiful mountains, the most popular being the Julian Alps in the west of the country, home to Triglav National Park with Slovenia's highest mountain, Triglav (2864m). In the Kamnik-Savinja Alps there is a Czech chalet, which was once built by the Czech Tourist Association. Slovenia is not only a country of high mountains, but you will also find excellent wine regions and unique gastronomy, which is diverse throughout Slovenia. Unique are the local products such as cheese, prosciutto, dried sausages, etc., which you can buy on tourist farms. It is also the fourth most forested country in Europe and hosts a large population of brown bears. There are also chamois, lynx and wolves. Slovenia also harbours great underground riches, a vast area called the Karst with countless caves and the karst lake of Cerknica. The subsoil also hides thermal springs and Slovenia is therefore also a country of thermal spas.

konzultace a spolupráce

Iztok Toplak (manažer) 

předseda Slovinského spolku Josipa PlečnikaJan Jelšík 

(sportovec, propagátor česko-slovinských vztahů), organizátor projektu lípy Slovinsko-českého přátelství a výstav fotografií Slovinsko, Evropa v malém