Česko-africká stopa 

Czech-African track

Významné osobnosti a institucí vzájemných kulturních a společenských styků – české osobnosti (aktivně působící v zemích Východní Afriky) a osobnosti africké (působící v českých zemích, s českými kořeny či vlivem českého prostředí). Byly přednostně vybrány osobnosti obou národností, narozené v našich zemích, či mající zde své kořeny (rodiče, prarodiče, manželé). Ale také narozené ve Východní Africe s významným tvůrčím pobytem v našich zemích, popř. s výraznou památkou je připomínající. U českých osobností to budou zejména ty, které mají africké kořeny, či vykazují významné tvůrčí počiny v zemích Východní Afriky.  /

 Important personalities and institutions of mutual cultural and social relations - Czech personalities (active in East African countries) and African personalities (active in Czech countries, with Czech roots or influence of Czech environment). Preference was given to personalities of both nationalities, born in our countries or having their roots here (parents, grandparents, spouses). But also those born in East Africa with a significant creative stay in our countries, or with a significant monument commemorating them. In the case of Czech personalities, these will be especially those with African roots or with significant creative achievements in East African countries. 

Osobnosti / Peronalities

Instituce / Institutions