Typy instalací      Types of instalations

I. interiér a závěsný systém 

interior and suspension system

instalace na stávající závěsný systém s háčky, na který se zavěsí kroužek a následně pak nosič (dráty) na panel. Panely mohou být na stěně a nebo i v prostoru. Pak je vhodné spojit dva nebo i tři panely. 

installation on the existing hanging system with hooks, on which the ring is hung and then the carrier (wires) on the panel. The panels can be on the wall or even in the space. It is then convenient to connect two or even three panels.

II. interiér se stojany interior with stands

Při absenci závěsného systému je možné využít jednoduché stojany (malířské) – vlastní a nebo i našeho projektu. Na náš stojan se zavěsí z každé strany 2 panely, tedy dohromady 4 kusy. Více panelů na stojan je nutné zavěsit na dráty a spojit kroužky. V současné době máme i odlehčené panely hliníkové.

In the absence of a hanging system, it is possible to use simple stands (painting stands) - our own or our project. On our easel 2 panels are hung from each side, so 4 pieces in total. Multiple panels per easel must be hung on wires and connected with rings. Currently we also have lightweight aluminium panels.

III. Venkovní instalace - mřížoví, oplocení ...  Outdoor installations - trellis, fencing ...

Ideální venkovní forma instalace, která vyžaduje jen souvislý plot, mřížový. K němu se pak šetrně plastovými páskami připevní nosné dráty a do nich se pak vsune panel. Instalace je rychlá a jednoduchá.

The ideal outdoor form of installation, which requires only a continuous fence, trellis. Support wires are then gently attached to this with plastic strips and the panel is then inserted into this. Installation is quick and simple.

IV. Venkovní stojan - vzor "stan" 

Outdoor stand - "tent" pattern

Stabilní dřevěná konstrukce složená ze stojek (2 x 1 m) spojená šrouby a stabilizovaná. Lze vytvořit kombinaci několika stojek (ideálně 4). Na každou stojku se vejdou 4 výstavní panely. Na stojky se připevní nosné dráty a nebo se panely mohou i připevnit šrouby. Systém je i vhodný do interiéru (je variabilní do velikosti).  

Stable wooden structure composed of stands (2 x 1 m) connected by screws and stabilized. It is possible to create a combination of several stands (ideally 4). Each stand can accommodate 4 exhibition panels. Supporting wires are attached to the stands or the panels can also be attached with screws. The system is also suitable for indoors (it is variable in size).

V. venkovní i vnitřní stojan: vzor "kříž"- 16x, 24x 

outdoor and indoor stand: cross pattern - 16x, 24x

Masivní konstrukce vytvořená se čtyř samostatných rámů velikosti 2 x 1 metr. Spojením šrouby se vytvoří stojan, který zabere jen asi 1,5 metru čtverečního a na který se vejde 16 panelů, ale 24 panelů Ty se opět mohou zavěsit na dráty a nebo i dokonce připevnit šrouby ke konstrukci. Kvůli větru jsou ještě rámy nahoře spojeny dřevěnými příčkami.

Massive construction made of four separate frames of 2 x 1 meter size. Connecting them with screws creates a stand that takes up only about 1.5 square metres and can accommodate 16 panels, but 24 panels can again be hung on wires or even attached with screws to the structure. Because of the wind, the frames are still connected at the top by wooden crossbars.

VI. Mezi stromy, sloupy ... Among the trees, the poles...

Zatím poslední variantou byla instalace v Českých Velenicích a Gmündu. Výstava byla umístěna na speciální ocelová lana natažená mezi stromy a pochopitelně velmi šetrně a s využitím izolace tak, aby lana strom nepoškodila. Výhodnou je umístění i oboustranných panelů a nebo vždy dvou panelů najednou.  

The last option so far was the installation in České Velenice and Gmünd. The exhibition was placed on special steel ropes stretched between the trees and, of course, very gently and with the use of insulation so that the ropes would not damage the tree. Preferably also double-sided panels or always two panels at the same time.