Východní Afrika

Burundi, Džibutsko, Etiopie, Keňa, Komory, Rwanda, Seychely, Somálsko, Tanzanie, Uganda

East Africa: Burundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda

Pojmem Východní Afrika se často označuje Keňa, Tanzanie a Uganda, ale z geografického a geopolitického pohledu také zahrnuje země: - Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Somálsko (někdy považováno za severovýchodní Afriku – toto území se označuje jako Africký roh) + Mosambik, Malawi a Madagaskar (často bráno jako jižní Afrika), Súdán a Jižní Súdán (někdy zařazováno do severní nebo severovýchodní Afriky) a ostrovy Komory, Mauritius a Seychely. Východoafrické společenství (EAC) tvoří obchodní blok spojující Keňu, Ugandu a Tanzanii, Burundi a Rwandu. Klíčové určení zemí Geograficky je východní Afrika jedna z nejčlenitějších oblastí. Z části leží na největším africkém poloostrovu – Somálském. Přírodní síly zde vytvořily takové divy jako je Velká příkopová propadlina, Kilimandžáro a Mount Kenya, dva nejvyšší vrcholy v Africe. Nachází se zde i největší Africké jezero Ukurewe, dále jezero Turkana. Z Etiopské vysočiny a Viktoriina jezera se tu stéká Nil. Unikátní geografie a vhodnost pro zemědělství učinily z východní Afriky cíl evropských průzkumníků a kolonizace v 19. století. Dnes je pro země jako Keňa, Tanzanie a Uganda nejdůležitější součástí ekonomiky turismus. 

The term East Africa often refers to Kenya, Tanzania and Uganda, but geographically and geopolitically it also includes countries: - Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia (sometimes thought of as North East Africa - this territory is referred to as the Horn of Africa) + Mozambique, Malawi and Madagascar (often thought of as Southern Africa), Sudan and South Sudan (sometimes classified as North or North East Africa) and the Comoros Islands, Mauritius and the Seychelles. The East African Community (EAC) is a trading bloc linking Kenya, Uganda and Tanzania, Burundi and Rwanda. Key country designations Geographically, East Africa is one of the most divided regions. It lies partly on Africa's largest peninsula, the Somali Peninsula. Natural forces have created such wonders as the Great Rift Valley, Mount Kilimanjaro and Mount Kenya, the two highest peaks in Africa. It is also home to Africa's largest lake, Lake Ukurewe, as well as Lake Turkana. The Nile flows from the Ethiopian highlands and Lake Victoria. The unique geography and suitability for agriculture made East Africa a target for European explorers and colonization in the 19th century. Today, tourism is the most important part of the economy for countries like Kenya, Tanzania and Uganda.

konzultace a spolupráce

Pavel Mikeš

 diplomat, spisovatel, překladatel … 

V letech 1979–1984 studoval afrikanistiku a orientalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté působil v Orientálním ústavu v Praze. Od roku 1999 pracuje jako diplomat na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a pro Evropskou unii. Současně přednáší pro různé africké a evropské instituce. Zabývá se otázkami bezpečnosti a soužití růz­ných kultur a politickou a ekonomickou integrací afrického kontinentu. Autorovy knižní publikace: Čas je dar Afriky (společně s Hynkem Adámkem, 2000), Etiopské bajky a pohádky (2003), Hanzelka a Zikmund. Fotografie z Etiopie (editor, 2007), Somálská přísloví (2011). Také bývalý úspěšný velvyslanec ČR v Etiopii.