Historie History

2019 Bulharsko a Ukrajina

Další rozšíření míst konání a také větší spolupráce s velvyslanectvími a zahraničními účastníky a institucemi. Festival prezentoval kultury Bulharska a Ukrajiny a nabídl největší prezentaci ukrajinské lidové kultury.

2019 Bulgaria and Ukraine

Further expansion of venues as well as more cooperation with embassies and foreign participants and institutions. The festival presented the cultures of Bulgaria and Ukraine and offered the largest presentation of Ukrainian folk culture

2024 Východní Afrika, Řecko s Kyprem, Slovinsko a KafkaOrte

V roce 2024 nabídneme výstavy a doprovodné akce 10 zemí Východní Afriky, Řecko s Kyprem a Slovinsko. Původně plánovanou prezentaci Německa (Jižní a Západní) nahradila výstava věnované světu Franze Kafky.

2024 East Africa, Greece with Cyprus, Slovenia and KafkaOrte

In 2024 we will offer exhibitions and side events in 10 countries of East Africa, Greece with Cyprus and Slovenia. The originally planned presentation of Germany (South and West) has been replaced by an exhibition dedicated to the world of Franz Kafka.