Výstava KafkaOrte na festivalu Frýdlantsko Franze Kafky

05.08.2024

Konírny Státního hradu a zámku Frýdlant (5. - 28. 8. 2024) - Putovní panelová výstava představí celkem 39 míst, významně spojených s životem a tvorbou Franze Kafky. Třetina panelů je věnována Praze, třetina ostatním místům v českých zemích a třetina místům v jiných zemích Evropy (např. místu jeho úmrtí — Kierlingu u Klosterneuburgu). Unikátní je i využití dobových fotografií, které místo představí tak, jak je viděl a zažil Franz Kafka. Fotografie doplní krátký popis místa a příslušný citát z Kafkova díla. Výstava se koná ke 100. výročí úmrtí Franze Kafky (3. 6. 1924).

Stables of the State Castle and Chateau Frýdlant (5. - 28. 8. 2024) : The travelling panel exhibition will present a total of 39 places significantly connected with the life and work of Franz Kafka. One third of the panels are dedicated to Prague, one third to other places in the Czech lands and one third to places in other European countries (e.g. the place of his death - Kierling near Klosterneuburg). Unique is the use of period photographs that present the place as Franz Kafka saw and experienced it. The photographs will be accompanied by a short description of the place and a relevant quote from Kafka's work. The exhibition takes place on the 100th anniversary of Franz Kafka's death (3 June 1924).