UNESCO Německa v Kutné Hoře

24.06.2024

Dvě putovní panelová výstavy projektu Kulturní dědictví UNESCO 2024 Severního a Středního Německa nabídnou všechny položky světových seznamů území zapsané za tyto spolkové země (kulturní a přírodní dědictví, nemateriální dědictví, Paměť Světa i světová výročí UNESCO) a portréty významných osobností a institucí historie i současnosti vzájemných vztahů, spolupráce i národních kořenů. Mezi nimi jsou i osobnosti Středočeského kraje - J. A. Benda, Zdeňka Česká - Sidonie, A. Nostic-Rieneck ...

Záštita: premiér Vlády ČR Petr Fiala, Ministerstvo kultury ČR, MŠMT ČR, hejtmanka Středočeského kraje Spolupráce: Českobratrská církev evangelická – FS Kutná Hora Finanční podpora: Fond hejtmanky Středočeského kraje

The two travelling panel exhibitions of the UNESCO Cultural Heritage 2024 project of North and Central Germany will offer all the items of the World Heritage Lists of the territories inscribed for these federal states (cultural and natural heritage, intangible heritage, Memory of the World and UNESCO World Anniversaries) and portraits of important personalities and institutions of the history and present of mutual relations, cooperation and national roots. Among them are personalities of the Central Bohemian Region - J. A. Benda, Zdeňka Česká - Sidonie, A. Nostic-Rieneck ...

Patronage: the Prime Minister of the Government of the Czech Republic Petr Fiala, the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Ministry of Education of the Czech Republic, the Governor of the Central Bohemian Region Cooperation.