Kafka v Třešti u synagogy

08.07.2024

Putovní panelová výstava představí celkem 39 míst, významně spojených s životem a tvorbou Franze Kafky. Třetina panelů je věnována Praze, třetina ostatním místům v českých zemích a třetina místům jiných zemích Evropy (např. místu jeho úmrtí — Kierling u Klosterneuburgu). Unikátní je i využití dobových fotografií, které místo představí tak, jak je viděl a zažil Franz Kafka. Fotografie doplní krátký popis místa a příslušný citát z Kafkova díla.

Slavnostní zakončení

sobota 3. srpna v 18.00, Synagoga Třešť

Slavnostní zakončení výstavy s hosty, přednáškami i komentovanou prohlídkou. Současně bude zahájena další výstava projektu – 20 opomenutých česko-německo-židovských osobností. Tato výstava byla vloni slavnostně zahájena v Jeruzalémské synagoze v Praze a objevila se i v dalších městech. Obě výstavy i doprovodný program pořádá projekt Kulturní dědictví UNESCO ve spolupráci s Muzeem Vysočina Jihlava (pobočka Třešť), Kulturním spolkem Übergänge-Přechody Gmünd / České Velenice a Klubem přátel Rakouska Praha.

The travelling panel exhibition will present a total of 39 places significantly connected with the life and work of Franz Kafka. One third of the panels are dedicated to Prague, one third to other places in the Czech lands and one third to places in other European countries (e.g. the place of his death - Kierling near Klosterneuburg). The use of period photographs is also unique, presenting the place as Franz Kafka saw and experienced it. The photographs are accompanied by a short description of the place and a relevant quote from Kafka's work.

Closing ceremony

Saturday 3 August at 18.00 - Synagogue Třešt'

Closing ceremony with guests, lectures and a guided tour. At the same time, another exhibition of the project will be opened - 20 forgotten Czech-German-Jewish personalities. This exhibition was inaugurated last year at the Jerusalem Synagogue in Prague and appeared in other cities as well. Both exhibitions and the accompanying programme are organised by the UNESCO Cultural Heritage Project in cooperation with with the Museum of the Highlands Jihlava (Třešt' branch), the Übergänge-Přechody Gmünd / České Velenice Cultural Association and the Club of Friends of Austria Prague.