Friedrich Adler

Básník a překladatel Dichter und Übersetzer
13. 2. 1857, Kosova Hora Amschelberg – 2. 2. 1938, Praha


Narodil se zámožným židovským rodičům. Po maturitě na Akademickém gymnázium v Praze studoval nejdříve romanistiku, angličtinu, češtinu a novořečtinu, poté přešel na práva. Za studií byl členem a později předsedou Čtenářského a řečnického spolku německých studentů (jehož členem byl později Kafka a Brod). Po ukončení právnických studií složil advokátské zkoušky a otevřel si v Praze kancelář, v roce 1896 se stal sekretářem Obchodního grémia v Praze. Kromě toho vyučoval románskou filologii na německé pražské univerzitě. španělštinu na německé obchodní akademii a působil dlouhodobě jako divadelní referent v pražském německém listu Bohemia. Po první světové válce vedl překladatelskou kancelář v poslanecké sněmovně. Byl členem Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. Těžištěm jeho literární činnosti bylo překladatelství, a to nejen z češtiny do němčiny, ale také ze španělštiny (Calderon). Psal básně, dramata a eseje, jednu z jeho básní zhudebnil Arnold Schönberg. Adlerova manželka, Regina roz. Wessely, původem z Třebíče, a jeho dvě dcery padly později za oběť holocaustu – manželka zahynula v Terezíně, stopy obou dcer se ztrácí v roce 1943 v Polsku. 

Er wurde in der vermögenden jüdischen Familie geboren. Nach dem Abitur am Akademischen Gymnasium in Prag studierte er zuerst Romanistik, Englisch, Tschechisch und Neugriechisch, später wechselte er zur Jura- und Politikwissenschaft. Während seiner Studien war er Mitglied (und 1879 Obmann) der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag. Nach dem Studiumabschluß 1891 legte er die Zulassungsprüfung als Rechtsanwalt ab und eröffnete am 1. Jänner 1891 eine eigene Kanzlei in Prag. Im Jahr 1896 wurde er zum Sekretär des Handels-gremiums in Prag ernannt, und unterrichtete außerdem romanische philologie an der Prager deutschen Universität. Er war als Theaterberichter in der Prager Bohemia tätig und war Mitglied der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Nach dem Ersten Weltkrieg leitete Adler die Übersetzungs-büros der Tschechischen National-versammlung. Der Schwerpunkt Adlers literatischer Tätigkeit beruhte in seiner Übersetzerarbeit. Seine eigenen Werke umfassten Gedichte, Dramen und Essays, ein Gedicht von ihm wurde von Arnold Schönberg vertönt. Adlers Gemahlin, Regine geb. Wessely aus Trebitsch / Třebíč, und seine zwei Töchtern fielen später dem Holocaust zum Opfer – Regina starb in Theresienstadt und die Spuren von beiden Töchtern verlieren sich im Jahr 1943 in Polen.

Spisovatel, překladatel a zprostředkovatel mezi třemi kulturami

Okolo roku 1900 patřil k vedoucím představitelům pražské německé literární scény. Byl členem liberálního německého spolku Concordia, který se scházel v Německém kasinu v Praze na Příkopech. Přátelil se s Jaroslavem Vrchlickým a překládal jeho básně: Adlerova překladu z roku 1894 (Gedichte von Jaroslav Vrchlický ) použila v roce 1895 při svém vystoupení v Německém kasinu Berta Suttnerová, pozdější nositelka Nobelovy ceny za mír. V letech 1917-1926 pracoval pro českou Hudební Matici a přeložil do němčiny libreta slavných českých oper (Smetanova Prodaná nevěsta, Blodkova opera V studni ) a texty vokálních děl (Leoš Janáček). Za svou překladatelskou činnost byl odměněn prestižní cenou Eduarda von Bauernfelda.


Schriftsteller, Übersetzer und Mittler zwischen drei Kulturen 

Er zählte um 1900 zu führenden Vertretern der Prager deutschen literarischen Szene und war Mitglied des liberalen deutschen Künstlervereins Concordia, der sich im Prager Deutschen Casino traf. Adler war mit dem tschechischen Dichter Jaroslav Vrchlický befreundet und übersetzte dessen Gedichte, seine Übersetzung benutzte im Jahr 1895 bei ihrem Auftritt im Deutschen Casino Berta von Suttner, spätere erste Trägerin des Nobelpreises für den Frieden. Er arbeitete 1917–1926 für das tschechische Verlagshaus Hudební Matice und überführte Libretti von Smetanas "Verkaufter Braut" und Blodeks Oper "Im Brunnen" ins Deutsche. Für seine Übersetzertätigkeit wurde er mit dem Eduard von Bauernfeld Prestige-Preis belohnt.