KULTURNÍ KRAJINA NEZIDERSKÉHO JEZERA
KULTURLANDSCHAFT FERTŐ-NEUSIEDLER SEE

Materiální dědictví UNESCO 2001, Rakousko

Vielfalt am Steppensee

Das Gebiet ist seit acht Jahrtausenden ein Treffpunkt für verschiedene Kulturen. Die Kulturlandschaft umfasst den westlichsten Steppensee Eurasiens. Ab dem 7. Jahrhundert v. Chr. waren die Seeufer dicht besiedelt, zunächst von Menschen aus der frühen Eisen-zeit, der Hallstatt-Kultur und der Römerzeit (auf den Feldern fast am jeden Dorf befinden sich die Überreste römischer Villen). Die Basis des heutigen Dorfnetzes wurde im 12. und 13. Jahrhundert geschaffen. Das historische Zentrum der mittelalterlichen Freistadt Rust blühte vom Weinhandel auf. Und es ist die bemerkenswerte ländliche Architektur der Dörfer und mehrerer Paläste aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die zum beträchtlichen aktuellen kulturellen Interesse an dieser Region beiträgt. Die meist-besuchten sind der Nagycenk-Palast, der Széchenyi-Palast und der Fertöd Esterházy-Palast.

Rozmanitost okolí stepního jezera

Oblast byla po osm tisíciletí místem setkávání různých kultur. Kulturní krajina zahrnuje nejzápadnější stepní jezero v Eurasii. Od 7. století před naším letopočtem bylo pobřeží jezera hustě osídleno, zpočátku lidmi rané doby železné, halštatské kultury i římské doby (téměř u každé vesnice jsou pozůstatky římských vil). Základ současné sítě vesnic byl vytvořen ve 12. a 13. století. Z obchodu s vínem prosperovalo zejména historické centrum středověkého svobodného města Rust. A právě pozoruhodná venkovská architektura vesnic a několik paláců z 18. a 19. století přispívají ke značnému současnému kulturnímu zájmu o tuto oblast. Nejnavštěvovanější jsou paláce Nagycenk, Széchenyi a Fertöd Esterházy.