Jindřich Mann v Jeruzalémské synagoze 1. 6. v 19.00

01.06.2023

V rámci doprovodného programu k výstavě "Opomíjené česko-německo-židovské osobnosti" proběhne ve spolupráci s Pražským literárním domem autorské čtení se spisovatelem a režisérem Jindřichem Mannem. Autor představí svůj aktuální román Stříbrný kouzelník (2022), který sleduje křivolaké životní osudy kluka z pražské židovské rodiny napříč druhou polovinou 20. století. Těšit se můžete také na diskusi o jeho dalších knihách Prag, poste restante (2012), Lední medvěd (2017), jakož i o jeho předcích, Heinrichu Mannovi a Ludvíku Aškenazym. Moderace  David Stecher, ředitel Pražského literárního domu německého jazyka. / Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung "Vernachlässigte tschechisch-deutsch-jüdische Persönlichkeiten" findet in Kooperation mit dem Prager Literaturhaus eine Autorenlesung mit dem Schriftsteller und Regisseur Jindřich Mann statt. Der Autor wird seinen aktuellen Roman Der silberne Magier (2022) vorstellen, der die verschlungene Lebensgeschichte eines Jungen aus einer Prager jüdischen Familie durch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verfolgt. Außerdem können Sie sich auf eine Diskussion über seine anderen Bücher Prag, poste restante (2012) und Der Eisbär (2017) sowie über seine Vorfahren Heinrich Mann und Ludwig Ashkenazy freuen. Moderiert von David Stecher, Direktor des Prager Literaturhauses der deutschen Sprache.


O AUTOROVI

Jindřich Mann se narodil roku 1948 v Praze. Pracoval jako praktikant v dramaturgii a asistent režie v Národním divadle, v květnu 1968 byl přijat na pražskou FAMU. Na studia ale již nenastoupil a po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy s rodiči emigroval na dvacet let do Německa. Strávil je hlavně v západním Berlíně, kde absolvoval na Filmové a televizní akademii a od roku 1974 pracoval jako scenárista a režisér na volné noze pro televizní stanice ARD a ZDF. Natočil 30 televizních filmů různých metráží a žánrů, většinou dle vlastních scénářů, mezi nimi dokumenty, dětské seriály i detektivky. Podle divadelní hry svého otce Ludvíka Aškenazyho pro Českou televizi natočil Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holce s dobrým srdcem (2001) s Annou Geislerovou, Vladimírem Dlouhým a Pavlem Landovským v hlavních rolích. Je vnukem Heinricha Manna.

V roce 2007 vydalo nakladatelství Rowohlt jeho německy psanou knihu Prag, poste restante, kterou autor později zpracoval také pro české vydání (2012, Labyrint) a která získala Cenu Egona Erwina Kische. V roce 2017 vyšla česky psaná kniha próz Lední medvěd. Jeho nejnovějším dílem je román Stříbrný kouzelník (2022).

Jindřich Mann wurde 1948 in Prag geboren. Er arbeitete als Dramaturgiepraktikant und Regieassistent am Nationaltheater und wurde im Mai 1968 an der FAMU in Prag zugelassen. Er setzte sein Studium jedoch nicht fort und wanderte nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Truppen des Warschauer Pakts mit seinen Eltern für zwanzig Jahre nach Deutschland aus. Diese verbrachte er hauptsächlich in West-Berlin, wo er die Hochschule für Film und Fernsehen absolvierte und ab 1974 als freier Drehbuchautor und Regisseur für die ARD und das ZDF arbeitete. Er hat 30 Fernsehfilme unterschiedlicher Länge und Genres gedreht, meist nach eigenen Drehbüchern, darunter Dokumentarfilme, Kinderserien und Krimis. Nach dem Theaterstück seines Vaters Ludvík Aškenazy für das Tschechische Fernsehen drehte er Die wahre Geschichte von Antonia Pařízková, einem leichten Mädchen mit einem guten Herzen (2001) mit Anna Geislerová, Vladimír Dlouhy und Pavel Landovský in den Hauptrollen. Er ist der Enkel von Heinrich Mann.

2007 erschien im Rowohlt Verlag sein deutschsprachiges Buch Prag, poste restante, das der Autor später für eine tschechische Ausgabe (2012, Labyrint) adaptierte und mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet wurde. 2017 erschien sein tschechischsprachiger Prosaband Der Eisbär. Sein jüngstes Werk ist der Roman Der silberne Magier (2022).

STŘÍBRNÝ KOUZELNÍK (LABYRINT, 2022)

Děj autorova nejnovějšího románu sleduje křivolaké životní osudy kluka z pražské židovské rodiny napříč druhou polovinou 20. století. Příběh plný napětí začíná těsně před druhou světovou válkou a přes historické milníky 50. i 60. let se rozpíná až do současnosti. Odehrává se mezi Prahou a Berlínem.

Z OHLASŮ NA KNIHU

"[Jindřich Mann] je pokračovatelem nejslavnějšího literárního rodu a nese váhu tradic a dvou jazyků. […] Stříbrný kouzelník je sebevědomá, rafinovaná a zralá próza, plná konkrétních scén a obrazů, které Jindřich Mann vytahuje z klobouku s pobaveným úsměvem iluzionisty. Mají takřka hrabalovský rytmus, i když autor nepábí hospodsky, ale kavárensky. Čtenáře si podmaňuje melodií a jazykem, který přirozeně mísí obřadné s pouličním, přímou řeč s nepřímou a otázky s meditacemi."

DER SILBERNE ZAUBERER (LABYRINTH, 2022)

Die Handlung des neuesten Romans des Autors folgt dem verschlungenen Leben eines Jungen aus einer Prager jüdischen Familie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die spannungsgeladene Geschichte beginnt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und erstreckt sich über die historischen Meilensteine der 1950er und 1960er Jahre bis in die Gegenwart. Sie spielt sich zwischen Prag und Berlin ab.

AUS DEN REZENSIONEN ZUM BUCH

"[Henry Mann] ist der Fortsetzer einer der berühmtesten literarischen Familien und trägt das Gewicht der Tradition und zweier Sprachen. [...] Der Silbermagier ist eine selbstbewusste, raffinierte und reife Prosa, voller konkreter Szenen und Bilder, die Jindřich Mann mit dem amüsierten Lächeln eines Illusionisten aus dem Hut zaubert. Sie haben einen fast raketenhaften Rhythmus, obwohl der Autor nicht in einer Kneipe, sondern in einem Café spricht. Er fesselt den Leser mit einer Melodie und einer Sprache, die auf natürliche Weise das Zeremonielle mit der Straße, die direkte Rede mit der indirekten, die Fragen mit den Meditationen mischt."