Sbírka Johannesa Brahmse
Brahms-Sammlung

Paměť světa r. 2005, Rakousko


Notenhandschriften, Erstausgaben, Briefe...

Die Sammlung ist in Hinblick auf Umfang und Vollständigkeit wesentlich für die wissenschaftliche und musikalische Beschäftigung mit dem Komponisten. Darüber hinaus ist sie von unschätzbarem Wert für das Verständnis der Musik-, Literatur- und Kulturgeschichte seiner Zeit. Die Sammlung dokumentiert das Leben und Werk des namhaften Komponisten auf einzigartige Weise - insbesondere sein großes Interesse an der Geschichte von Kunst, Musik, Literatur und Politik. Johannes Brahms (1833-1897) ist einer der bekanntesten Komponisten der westlichen Musikgeschichte und einer der wichtigsten Vertreter der Romantik. Den Grundstock der Sammlung bildet sein Nachlass, den Brahms der Gesellschaft der Musikfreunde vermachte. Dank der systematischen Beschaffung entstand eine umfangreiche Sammlung zu Brahms Persönlichkeit und kreativem Schaffen. Die Sammlung beinhaltet unter anderem Manuskripte, Erst- und Frühausgaben seiner eigenen Werke, aber auch Originale - Korrespondenzen, Porträts und Fotografien sowie zahlreiche Quellen zu seiner Biographie und Tätigkeit.


Originální partitury, prvotisky, knihy...

Rozsáhlá a ucelená Brahmsova sbírka je zásadním zdrojem pro zevrubná akademická i muzikologická zkoumání života a díla proslulého skladatele a dokumentuje i jeho intenzivní zájem o dějiny umění, zejména hudby a literatury, a také o politiku. Proto má nedocenitelnou hodnotu i pro všechny, kdo chtějí důkladněji porozumět tehdejší úrovni znalostí hudební, literární a kulturní historie. Johannes Brahms (1833-1897) je jedním z nejslavnějších skladatelů v dějinách západní hudby a jedním z čelních představitelů romantismu- směru, jenž dodnes spoluutváří svět klasické hudby a jenž se uplatňuje i v moderní filmové hudbě. Základem sbírky je pozůstalost, kterou Brahms odkázal vídeňské Společnosti přátel hudby. Díky systematickému získávání dalších materiálů a fondů byla nakonec shromážděna rozsáhlá sbírka věnovaná Brahmsově osobnosti a tvůrčí práci. Sbírka zahrnuje mimo jiné rukopisy, první a raná vydání jeho vlastních děl, díla jiných skladatelů - a to jak opisy vytvořené pro studijní účely, tak i originály korespondence, portréty a fotografie, a dále rovněž četné tištěné i rukopisné zmínky o Brahmsově tvorbě a životě.