Atlas Blaeu - Van der Hem
Atlas Blaeu - Van der Hem

Paměť světa r. 2003, Rakousko


Der schönste Atlas der Welt

Der Atlas Blaeu-Van der Hem (1678) ist eine wahrhaft außergewöhnliche Bilderenzyklopädie und in Hinblick auf den Umfang sowie die kostspielige Bildgestaltung einzigartig. Bildgewaltig illustriert er Bereiche der Geographie und Topographie, aber auch Archäologie, Architektur, Skulptur, Ethnographie, Folklore, Heraldik, Navigation, Befestigung und Kriegsführung. Der Atlas Blaeu-Van der Hem erstreckt sich über 50 Bände und gilt als prächtigster Atlas, der je angefertigt wurde. Der Amsterdamer Anwalt Laurens Van der Hem (1621-1678) verwendete das umfangreichste und teuerste Buch des 17. Jahrhunderts, Joan Blaeus Atlas Maior, als Grundlage für eine noch ehrgeizigere Sammlung von Karten, Diagrammen, Stadtansichten und Porträts - die meisten gemalt von bekannten Künstlern. Van der Hems Bemühungen gipfelten in einem 50 Bände umfassenden Atlas, der über 2.400 Karten, Drucke und Zeichnungen enthält. Die wertvolle Arbeit liefert somit detaillierte Informationen über den damals in Europa vorherrschenden Wissensstand, insbesondere im Bereich der globalen Geographie, Topographie und Politik des 17. Jahrhunderts. Prinz Eugen von Savoyen erwarb den Atlas im Jahre 1730 und brachte ihn dann endgültig nach Wien.

Nejkrásnější atlas světa

Atlas Blaeu-Van der Hem (1678) je vlastně ilustrovaná encyklopedie, jedinečná svou velikostí i bohatou nákladnou výpravou. Významně pojednává především oblasti geografie a topografie, ale také archeologie, architektury, sochařství, etnografie, folklóru, heraldiky, navigace, opevnění i válčení v 17. století. Atlas Blaeu-Van der Hem sestává z více jak 50 svazků a je považován za nejkrásnější atlas světa. Vytvořil jej amsterodamský právník Laurens Van der Hem (1621-1678), za základ přitom použil tehdy nejdražší a největší knihu 17. stol., kterým byl Atlas Maior od Johanna Blaeu soubor čítající 594 map. Van der Hem nechal Atlas nejprve vybarvit a pak jej doplnil o sbírku dalších map, diagramů, městských panoramat a portrétů, většinu z nichž namalovali známí umělci. Finální verze nové podoby Atlasu obsahuje více než 2400 map, tisků a kreseb. Cenné dílo tak poskytuje zevrubné informace o stavu znalostí rozšířených v tehdejší Evropě, především z oblasti globální geografie, topografie a politiky 17. století, ale lze se v něm seznámit i s portréty slavných osobností nebo ilustracemi technologických vynálezů a dalších četných poznatků. Obsáhlý soubor zakoupil v aukci v roce 1730 Evžen Savojský a následně jej odvezl natrvalo do Vídně.