Zlatá bula Karla IV.
Die goldene Bulle Kaiser Karls IV.

Paměť světa r. 2013, Rakousko


Kodex des Heiligen Römischen Reiches

Die Goldene Bulle war entscheidend für die Stabilität innerhalb des multiethnischen Heiligen Römischen Reiches. Neben der Magna Charta (1215), der Vereinbarung zwischen dem englischen Adel und ihrem König über ihre politischen Rechte, zählt die Goldene Bulle zu den wichtigsten Dokumenten der europäischen Rechtsgeschichte. Die goldene Bulle Kaiser Karls IV .ist das wichtigste Gesetzbuch des Heiligen Römischen Reichs und beinhaltet die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wahl eines römisch-deutschen Königs und Kaisers. Den Namen erhielt sie durch ihr goldenes Siegel (lat. Bulla). Um kriegerische Aus-einandersetzungen bei der Wahl eines römisch deutschen Königs und Kaisers vorzubeugen, ließ Kaiser Karl IV. 1356 das Dokument verfassen und die größtenteils bereits existierenden Umgangsformen in lateinischer Sprache verschriftlichen. Diese umfassen u.a. die Königswahl, die Rechte der Kurfürsten und den Aus-schluss des päpstlichen Mitsprache-rechts. Kaiser Karl IV. hat auch nicht vergessen, in der Goldenen Bulle für sein Königreich und Kurfürstentum Böhmen einige Sonderrechte zu sichern. Das Prachtexemplar Wenzels IV., um 1400 in Prag hergestellt, befindet sich in Wien. 

Zákoník Svaté říše římské

Zlatá bula císaře Karla IV. byla zásadním dokumentem stability v mnohonárodnostní Svaté říši římské a platila až do roku 1806. Spolu s Velkou listinou práv a svobod (Magna Charta z r. 1215), jež zákonem omezovala pravomoci anglického panovníka a písemně stvrzovala práva poddaných, patří k nejvýznamnějším dokumentům v dějinách evropského práva. Dokument dostal název podle zlaté pečeti (lat. Bulla). Aby se předešlo ozbrojeným konfliktům při volbě římsko-německého krále a císaře, nechal císař Karel IV. v roce 1356 vypracovat dokument shrnující tehdejší zvyklosti. Mezi ně patřila mj. volba krále, práva kurfiřtů a zamezení vlivu papeže na volbu krále a císaře. Důležité bylo i posílení České koruny a potvrzení její soudní svrchovanosti. Bylo vytvořeno sedm originálů pro sedm kurfiřtů, z nichž všechny zůstaly zachovány. Jedním z nich je i český rukopis Karlova syna Václava IV., který vznikl v roce 1400 v Praze a je nejkrásnějším ze všech sedmi originálních provedení Zlaté buly. A právě tento český exemplář přešel v průběhu dějin do habsburských rukou a dnes je uložen ve Vídni. Dokument byl zapsán na seznam UNESCO, ale pouze za Rakousko a Německo.