Ernst Mach

18. 2. 1838, Chrlice (Brno) - 19. 2. 1916, Vaterstetten (D)


Physiker, Philosoph, Rektor

Ein Mann, der den Flugzeugen das Fliegen beibrachte. Nach der Matura am Piaristen-Gymnasium in Kremsier studierte er bis 1860 Mathematik und Naturwissen-schaften an der Wiener Universität. Seit dem Winter-semester 1867/68 war er als Direktor des Physikalischen Instituts an der Prager Universität tätig, 1872/73 bekleidete er den Posten des Dekans der Philosophischen Fakultät. Er war zweimaliger Rektor der Prager Universität, nach ihrer Teilung 1883/1884 war er der erste Rektor deren deutschsprachigen Teils. In Prag entstand der Großteil seiner Schriften aus dem Gebiet der Physik und Sinnenpsychologie. Im Jahre 1895 wurde er an die Wiener Universität berufen. Er zählt zu den bedeutendsten Physikern der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seinen Namen trägt eine ganze Reihe von physikalischen Größen und Begriffen. Machsche Prinzip, von Albert Einstein implementiert,führtespäter zur Relativitäts-theorie, beim Physikunterricht wird Machscher Welle und Machscher Pendelapparat verwendet und die Überschall-aerodynamik könnte ohne Machschen Kegel, Machschen Winkel und Machscher Zahl nicht auskommen.

Universitätsrektor aus Chirlitz

Er wurde in Chirlitz bei Brünn in der Familie von Johann und Josefine (geb. Lanhauss) geboren. Er war Absolvent des Gymnasiums in Kremsier, Universitätsprofessor und später zweimaliger Rektor der Prager Universität. Ihm zu Ehren wird von der Akademie der Wissenschaften der TR die Ehrenmedaille aus dem Gebiet der physikalischen Wissenschaften an hervorragende einheimische und ausländische Wissenschaftler erteilt. An seinem Geburtshaus in Chitlitz ist eine Gedenkplatte angebracht.

Fyzik, filosof, rektor

Ernst Waldfried Joseph Wenzl Mach - teoretický fyzik, filosof, děkan a později i rektor pražské univerzity. Muž, který naučil létat letadla. Po maturitě na piaristickém gymnáziu v Kroměříži studoval matematiku a přírodní vědy na vídeňské univerzitě, kde v roce 1860 získal doktorát z filozofie. Od zimního semestru 1867/68 působil jako ředitel fyzikálního ústavu na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě, v období 1872/73 jako děkan filozofické fakulty. Dvakrát zastával místo rektora pražské univerzity, v období 1883/1884 byl prvním rektorem její německojazyčné části. V Praze vznikla velká část jeho základních spisů z oblasti fyziky a psychologie smyslů. Od roku 1895 přednášel ve Vídni filozofii a teorii induktivní vědy. Patří k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19.století v oblasti experimentální fyziky. Jeho jméno nese řada fyzikálních veličin a pojmů. Machův princip, který zavedl Albert Einstein, vedl později k teorii relativity, při výuce fyziky se užívá Machův vlnostroj a Machovo kyvadlo, aerodynamika nadzvukových rychlostí se neobejde bez Machova kužele, Machova úhlu a Machova čísla.

Rektor z Chrlic

Narodil se v Chrlicích u Brna v rodině Johanna a Josefíny roz. Langhaussové. Otec pocházel z Hodkovic u Liberce. Byl absolventem gymnázia v Kroměříži, učitelem a nakonec i rektorem Karlovy univerzity. Na jeho počest uděluje Akademie věd České republiky Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha vynikajícím domácím i zahraničním vědcům v oboru fyzikálních věd. Na rodném domě v Chrlicích má má pamětní desku.