PREHISTORICKÁ KŮLOVÁ OBYDLÍ KOLEM ALP
PRÄHISTORISCHE PFAHLBAUTEN UM DIE ALPEN

Materiální dědictví UNESCO 2011, Rakousko


Versunkene Zeugen prähistorischer Kulturen

Auf insgesamt 111 Einzelfundorten in den Alpen und deren Umgebung kann man Überreste von prähistorischen Siedlungen vorfinden. Sie wurden auf Holzpfählen an den Rändern von Seen, Flüssen oder Sumpfgebieten von 5000 bis 500 v. Chr. gebaut. In Österreich gibt es fünf solche Fundstellen. An diesen Stellen wurden insbesondere verschiedene Vorlagen für die Herstellung von Werkzeugen und anderen Hilfsmitteln gefunden. Die Siedlungen profitierten auch von ihrer Nähe zum Donauraum im Hinblick auf Handel und Kontakt mit anderen Kulturen. Als älteste gilt die die Inselsiedlung mitten im Keutschacher See, die aus dem ersten Viertel des 4. Jahrtausends v. Chr. stammt. Die Siedlung am Mondsee wurde wenig später Ende des 4. Jahrtausends v. Chr. gegründet. und die Siedlungen am Attersee erschienen im Bronze- und Eisenzeitalter (1600 v. Chr.).

Zatopení svědkové prehistorických kultur

Na celkem 111 lokalitách v Alpách a jejich okolí se lze setkat s pozůstatky prehistorických sídlišť. Stavěla se na dřevěných kůlech na okrajích jezer, řek a mokřadů v době mezi 5000 až 500 př. n. l. Pět z těchto lokalit se nachází v Rakousku. Na nich byly nalezeny zejména různé šablony pro výrobu nástrojů a dalších pomůcek. Osady byly zároveň blízko k Podunají, což prospívalo obchodu a kontaktu s jinými kulturami. Za nejstarší je považováno ostrovní osídlení uprostřed Keutschacher See, které se datuje do první čtvrtiny 4. tisíciletí př. n. l. Osada u jezera Mondsee byla založena o něco později na konci 4. tisíciletí př. n. l. a osady kolem Attersee se objevily v době bronzové a železné (1600 př. n. l.).