Karl Johann Kautsky

16. 10. 1854, Praha - 17. 10. 1938, Amsterdam


Philosoph und Journalist

Seine Familie zog 1863 nach Wien, wo sich sein Vater an der Innen-ausschmückung der Wiener Oper beteiligte. Er besuchte das Stiftsgymnasium Melk und das Akademische Gymnasium in Wien, danach studierte er an der Universität Geschichte und Philosophie. Noch vor dem Beginn seiner Universitätsstudien wurde er zum Mitglied der SDAP (1874). Während seiner Reise nach England im Jahre 1881 besuchte er K. Marx und F. Engels und freundete sich mit Engels an. Er beteiligte sich an der Ausarbeitung des Erfurter Programms der SPD und wurde nach dem Tode von F. Engels zu einem der bedeutendsten marxistischen Theoretiker ("Papst des Marxismus"). Er entwickelte noch vor Lenin die Theorie des Imperialismus, später geriet er jedoch mit ihm in Streit ("Renegat Kautsky"). Seiner Meinung nach bildeten die Bolschwiken eine konspirative Oraganisation. Sie hat die revolutionären Verwandlungen initiiert, für die es keine ökonomischen Voraussetzungen gegeben hatte. Ihre Gesellschaft ging dadurch Pleite und das dortige Elend war noch größer, als es bei dem westlichen Kapitalismus der Fall war. Nach dem Besuch Georgiens kehrte Kautsky zurück nach Wien und blieb dort bis "Anschluss" (1938). Er starb in der Emigration in Amsterdam.

Renegat aus Prag

Er wurde in Prag geboren, sein Vater Wenzel war Bühnenbildner, seine Mutter geb. Jaich war Schauspielerin und Schriftstellerin. In seiner Jugend war Anhänger der tschechischen nationalen Bewegung und sah bereits vor dem I. Weltkrieg die Berechtigung der Bemühungen tschechischer Nation um Selbstbestimmung ein. Er unterhielt Kontakte sowohl mit den Vertretern der tschechischen Sozialdemokratie als auch mit T. G. Masaryk. Er beherrschte das Tschechische und erlangte im Jahre 1935 die tschechoslowakische Nationalbürgerschaft.

Filosof a novinář

V roce 1863 se celá rodina přestěhovala do Vídně, kde se otec podílel na výzdobě vídeňské opery. Navštěvoval řádové gymnázium v Melku a akademické gymnázium ve Vídni, na univerzitě vystudoval historii a filozofii. Ještě před vstupem na univerzitu se stal členem Sociálně demokratické strany Rakouska (rok 1874). Při cestě do Anglie roku 1881 navštívil Marxe a Engelse a stal se Engelsovým přítelem. Podílel se podílel na vypracování Erfurtského programu Sociálně demokratické strany Německa (SPD) a po Engelsově smrti se stal jedním z hlavních teoretiků marxismu ("papež marxismu"). Ještě před Leninem rozvinul teorií imperialismu, později se však s ním dostal se do sporu (renegát Kautský). Podle něj byli bolševici konspirační organizací, která se dostala k moci pučem a iniciovala revoluční změny, pro něž nebyly ekonomické předpoklady. Jejich společnost se zbyrokratizovala a tamní mizérie dalece převýšila problémy západního kapitalismu. Po návštěvě Gruzie se Kautsky vrací do Vídně, kde zůstává do anšlusu v r. 1938. Umírá v emigraci v Amsterdamu.

Pražský renegát

Narodil se v Praze (Ungelt 2), jeho otec Jan Václav byl scénograf, jeho matka Minna roz. Jaich byla herečka a levicová spisovatelka. V raném mládí byl stoupencem českého národního hnutí a již před 1. světovou válkou uznával oprávněnost státního sebeurčení českého národa. Udržoval kontakty s představiteli české sociální demokracie i s T. G. Masarykem. Uměl česky a v roce 1935 získal i československé občanství.