Edmund Husserl 

8. 4. 1859, Prostějov - 27. 4. 1938, Freiburg im Breisgau


Begründer der Phänomenologie

Edmund Gustav Albrecht Husserl studierte in Leipzig (Mathematik, Astonomie und Philosophie), in Berlin und in Wien. Im Jahre 1891 gab er seine Philosophie der Aritmetik heraus, seine Arbeiten Logische Untersuchungen brachten ihm Professur an der Universität in Göttingen. Er entwickelte die klassische Form der Phänomenalogie, die später in seiner ersten systematischen Schrift Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie vorzufinden sind. Im Jahre 1916 zog er an die Universität Freiburg, drei Jahre später gründete er die Phänomenologische Gesellschaft. Als hervorragendster deutschsprachiger Denker seiner Zeit verfügte er über einen breiten Hörerkreis. Dazu gehörten z. B. die katholische Philosophin Edith Stein oder sein Nachfolger M. Heidegger. Zu seinen direkten oder indirekten Schülern zählten die künftigen Sterne des philosophischen Himmels, z. B. J. P. Sartre, E. Lévinas und E. Fink, von den tschechischen Philosophen war es Jan Patočka. Er traf Husserl zum ersten Mal in Paris im Jahre 1828 und studierte danach bei ihm und bei Martin Heidegger in Freiburg.

Vater der Phänomenalogie

Er wurde in Prostějov in der jüdischen Tuchhändler-Familie geboren. Nach dem Besuch der städtischen Schule studierte er am deutschen Gymnasium in Olomouc. Seine Gemahlin Malvine war ebenfalls aus Prostějov gebürtig. Während seiner Studien lernte er T. G. Masaryk kennen, der seine Gedankenent-wicklung auf Phänomenalogie richtete. An Husserl erinnernt eine Gedenkplatte am neuen Rathaus in Prostějov.

Zakladatel fenomenologie

Edmund Gustav Albrecht Husserl - jeden z nejvýznamnějších filozofů 20. století, zakladatel fenomenologie. Studoval v Lipsku (matematika, astronomie a filosofie), v Berlíně a ve Vídni. V roce 1891 vydává Filosofii aritmetiky, práce Logická zkoumání I/II mu vynesla profesoru na univerzitě v Goettingenu. Zde rozvíjí svou fenomenologii do klasické formy, kterou vtěluje do prvního systematického spisu Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii. V roce 1916 odchází na univerzitu ve Freiburgu, v roce 1918 zakládá Freiburskou fenomenologickou společnost. Jako nejvýznamnější německojazyčný filozof své doby si získává široký okruh posluchačů, ke kterým patřila např. katolická filozofka Edith Stein či jeho nástupce Martin Heidegger. Za jeho přímé či nepřímé žáky lze považovat budoucí hvězdy filosofického nebe, např. Jeana-Paula Sartra, Emmanuela Lévinase a Eugena Finka. Z českých filozofů patří k jeho následovníkům Jan Patočka, který se setkal s Husserlem poprvé v Paříži roku 1828 a studoval pak u něj a u Martina Heideggera ve Freiburgu.

Otec vědecké fenomenologie

Narodil se v Prostějově v rodině židovského obchodníka. Navštěvoval tam městskou školu, později německé gymnázium v Olomouci. Jeho manželka Malvína byla rovněž prostějovskou rodačkou. Za studií se seznámil s T. G. Masarykem, který ovlivnil jeho myšlenkový vývoj směrem k fenomenologii. V Prostějově má dvě pamětní desky i Náměstí Edmunda Husserla.